Handelsbetingelser/Terms and conditions

(The text will be in English futher down)

Aftaleindgåelse:

1..1:
Hvis køberen ønsker en ydelse, som ikke beskrives på www.ahlburgsprog.dk, skal køberen rette henvendelse direkte til Ahlburg Sprog på mikkel@ahlburgsprog.dk, hvor ønsket beskrives.

1.2:
Ønsker køberen at købe en ydelse, som udbydes hos Ahlburg Sprog, rettes direkte henvendelse til Ahlburg Sprog, hvorefter der kan indgås en nærmere bestemt aftale.

1.3:
Aftalen er først endelig indgået, når der fremsendes en skriftlig bekræftelse om den enkelte ydelse til køberen.

Fortrydelsesret:

2.1:
Køberen kan fortryde sit køb i op til 14 dage efter aftalens indgåelse. Det vil sige fra modtagelse af den skriftlige bekræftelse fra Ahlburg Sprog.
Besked om fortrydelse sendes skriftligt til mikkel@ahlburgsprog.dk. Her skal det tydeligt fremgå, hvilken ydelse der fortrydes.

2.2:
Hvis den købte ydelse påbegynder inden fortrydelsesfristen på 14 dage er udløbet, giver køberen ved sin accept af disse betingelser samtykke til, at fortrydelsesretten ophører, når Ahlburg Sprog begynder udførelsen af den købte ydelse.

Den enkelte ydelse:

3.1:
Den enkelte ydelses indhold samt omfang aftales individuelt mellem Ahlburg Sprog og den enkelte køber. Der sendes en skriftlig bekræftelse herom fra Ahlburg Sprog og til den enkelte køber.

3.2
Med mindre andet aftales mellem Ahlburg Sprog og køber, skal den enkelte ydelse bruges inden 3 måneder efter den første lektions påbegyndelse.

Resultater:

4.1:
Hvis køberen mod forventning ikke opnår de ønskede resultater, kan Ahlburg Sprog ikke stilles til ansvar herfor. Køberne opfordres til at kontakte Ahlburg Sprog direkte på mikkel@ahlburgsprog.dk for at finde en passende løsning.

Betaling:
5.1:
Hvis der ikke skriftligt er aftalt andet mellem Ahlburg Sprog og køber, er køber forpligtet til at indbetale det fulde beløb for den fulde ydelse senest 7 dage efter den tilkøbte ydelse er påbegyndt.
Betalingen overføres som det fremgår af den tilsendte faktura.


______________________________________________________________

Agreement:

1..1:
If the buyer wants a service that is not described on www.ahlburgsprog.dk, the buyer must contact Ahlburg Sprog directly at mikkel@ahlburgsprog.dk to get more information.

1.2:
If the buyer wishes to buy a service offered by Ahlburg Sprog, a request regarding the specific service has to be send to Ahlburg Sprog Ahlburg Sprog will then get back with information on whether the service can be offered.

1.3:
The agreement is only finally entered into when a written confirmation of the individual service is sent to the buyer.

Right of withdrawal:

2.1:
The buyer can cancel his or hers purchase for up to 14 days after the conclusion of the agreement.
Notice of cancellation must be sent in writing to mikkel@ahlburgsprog.dk. It must be clear what the buyer wants to cancel.

2.2:
If the purchased service begins before the 14-day cancellation period has expired, the buyer waives the right of withdrawal.

The individual benefit:

3.1:
The content and scope of the individual service is agreed individually between Ahlburg Sprog and the individual buyer. A written confirmation of this will be sent from Ahlburg Sprog and to the individual buyer.

3.2
Unless otherwise agreed between Ahlburg Sprog and the buyer, the individual service must be used within 3 months after the start of the first lesson.

Results:

4.1:
If, contrary to expectations, the buyer does not achieve the desired results, Ahlburg Sprog cannot be held responsible for this. Buyers are encouraged to contact Ahlburg Sprog directly at mikkel@ahlburgsprog.dk to find a suitable solution.

Payment:
5.1:
Unless otherwise agreed in writing between Ahlburg Sprog and the buyer, the buyer is obliged to pay the full amount for the full service no later than 7 days after the purchased service has begun.
The payment is transferred as stated in the invoice sent.


6.1:
Ahlburg Sprog
Telefon: +45 23 47 23 41
E-mail: mikkel@ahlburgsprog.dk
Odense C